Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Зірочка" комбінованого типу Подільської міської ради Одеської області

 

[google5e044bd321dd9c69.html]

Звіт про діяльність ДНЗ

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу

з питань статутної діяльності

за 2019-2020н.р.

 

 

Шановні педагоги, члени батьківського комітету, ради ДНЗ та громадськості… Сьогодні я звітую про свою діяльність за 2019-2020 навчальний рік, відповідно до Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.

Як завідувач ДНЗ, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача ДНЗ, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

а також, відповідно власного Статуту та  Плану освітньої роботи ДНЗ на навчальний рік та оздоровчий період.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Зірочка» комбінованого типу Подільської міської ради Одеської області розрахований на 120 місць.

 

Відомості про ДНЗ

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

8

з них:

груп  раннього віку

2

груп дошкільного віку

6

4 – загального типу

2 – компенсуючого типу (1 – офта-льмологічна, 1 – логопедична).

3.

Режим роботи груп

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

на початок навч. року

163

на кінець навч. року

160

5.

Кількість працівників усього

41

з них:

педагогічний персонал

16

медичний персонал

2

обслуговуючий персонал

23

           

 

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються за віковими ознаками.

 

1.    Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу в навчальному закладі.

 

Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9–811) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 5 років, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, проводились Дні відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Планування роботи ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу здійснювалось відповідно до Інструктивно–методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року. Саме річним планом регламентувалась організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Під керівництвом вихователя – методиста Кройтор М.В. педагогічний колектив мав змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, відкриті покази, використання кращого досвіду педагогів дитячого садка, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації при Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Упродовж 2019–2020 навчального року в освітній процес впроваджувались новітні педагогічні технології: В.О. Воскобовича, Нікітіних, Дж.Кьюїзенера, Дж. Дьєнеша, ТРВЗ  Г.Альтшуллера, Технологія саморозвитку М. Монтессорі, Театр фізичного виховання М. Єфименка тощо.

 

Управлінська діяльність

Управління ДНЗ здійснюється відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. У дошкільному навчальному закладі у наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу.

Адміністрацією ДНЗ використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу.  Під час здійснення внутрішнього контролю завідувачем та вихователем-методистом ДНЗ використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану життєдіяльності дітей. Аналіз результатів внутрішньо контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ДНЗ, відповідних наказах по дошкільному навчальному закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується, повноваження делегуються.

У роботі з працівниками я намагаюсь дотримуватись партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюємо разом й виробляємо різні варіанти рішення, з них обираємо найбільш оптимальні, затверджуємо і в подальшому здійснюємо. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль в ДНЗ здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва,  як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

У зв’язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації та характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей та властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх працівників.

Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ створюються необхідні умови. В основі освітньої роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх  служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.

 

Організація та результативність освітнього процесу в ДНЗ

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію основних завдань  закладу, при визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу.

 

Організація методичної роботи

 

В своїй роботі колектив ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу керувався такими нормативними документами, як: Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту» Положення про дошкільний навчальний заклад України, Статут ДНЗ №10 «Зірочка», та іншими правовими актами. Освітній процес у дошкільному закладі здійснювався за освітньою програмою для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованою МОН України.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій.

Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв'язок з життям та актуальність, системність, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий підхід, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, єдність теорії та практики, оперативність, гнучкість, мобільність, колективний характер.

Діяльність методичного кабінету організовував і скеровував вихователь-методист Кройтор М.В. Аналіз методичної роботи показав, що протягом  року робота  здійснювалася  в  таких  напрямках:

- надавалась методична допомога педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;

- здійснювалось  навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;

- створювались умови для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

- забезпечувалась   методична  підтримка щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

Організацію освітнього процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких враховано їхню сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік, можливості колективу, а саме: педагогічний колектив розпочав І етап роботи над єдиною методичною проблемою ДНЗ: «Удосконалення системи роботи педагогів щодо підвищення якості освітнього процесу з вихованцями, шляхом створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості з метою самореалізації дошкільника в сучасному житті».

Реалізація цієї проблеми здійснювалась через вирішення таких завдань:

1.Продовжувати роботу щодо зміцнення фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

2.Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами передових педагогічних технологій.

3.Створення системи роботи з батьками вихованців дошкільного навчального закладу.

4.Продовжувати роботу щодо забезпечення всебічного розвитку особистості дошкільника у процесі ігрової діяльності.

Так, для результативного здійснення освітнього процесу, з метою підвищення професійної майстерності педагогів в дошкільному закладі упродовж 2019-2020 навчального року проводились різноманітні сучасні форми методичної роботи з педагогами (семінар-квест, круглий стіл, проблемний семінар, педагогічне читання, тренінг, педагогічний квест, різного роду консультації для педагогічних працівників, робота творчої лабораторії, відкриті покази, педагогічні ради, анкетування та діагностування педагогів). Вдало поєднувались колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи, які сприяли ефективному росту фахової майстерності, творчості, формуванню інноваційної компетентності педагогів.

 

Упродовж навчального року продуктивно працювала творча лабораторія, яка розпочала ІІІ етап роботи над вивченням та вирішенням проблемної теми ДНЗ: «Удосконалення системи роботи педагогів щодо підвищення якості освітнього процесу з вихованцями, шляхом створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості з метою самореалізації дошкільника в сучасному житті» під керівництвом вихователя Руснак В.П.. Під час засідання проводились: анкетування, круглий стіл, консультації, пошукова діяльність, презентації та вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів.

Педагогічний колектив дошкільного закладу плідно працював над поставленим завданням: «Продовження роботи щодо зміцнення фізичного розвитку дітей дошкільного віку». З метою результативного вирішення даного завдання було проведено ряд методичних форм роботи з педагогічним колективом, а саме:

- семінар-квест  на тему: «Рух – це здоров`я» мета якого полягала в активізації знань педагогів щодо організації рухової діяльності дітей; умінню аналізувати складові рухової діяльності дошкільників; зорієнтуванню педагогів на широке використання здоров`язберігаючих методів і прийомів; сприянню формуванню професійної компетентності;

- здійснено педагогічне читання на тему: «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір ДНЗ», головною метою якого стало підвищення знань педагогів щодо створення оптимальних умов фізичного розвитку дошкільників в умовах ДНЗ;

- проведено ряд консультацій для педагогічних працівників ДНЗ на теми: «Збагачуємо словник дітей у процесі фізичного виховання», «Здоров`яутворювальні технології в закладі дошкільної освіти»;

- проведено огляд – конкурс на кращий фізичний  куточок у всіх вікових групах та виставку – конкурс газет «Спорт – запорука здоров`я!»;

- відкритий показ заняття з розділу «Фізична культура» з використанням здоров`язберігаючих технологій з дітьми молодшого дошкільного віку;

- здійснено засідання тематичної педагогічної ради дошкільного закладу на тему: «Зміцнення здоров'я дошкільників засобами фізичного виховання»;

- здійснено тематичне вивчення стану роботи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в старших групах №5,6 та старшій логопедичній групі №8.

 

Одним із пріоритетних завдань  ДНЗ у  2019 – 2020  навчальному році стало вирішення питання «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами передових педагогічних технологій».

Вирішення даного питання проводилось через:

- проблемний семінар на тему: «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників», основною метою якого стало: налаштування педагогів на постійний пошук нового в організації та проведенні освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; розширити, поповнити знання педагогів щодо інноваційних методів та підходів роботи  під час формування логіко-математичного мислення вихованців, зв'язок з практичною діяльністю; вдосконалювати психолого-педагогічну підготовку, розвивати творче мислення, новаторство, ініціативу;

- консультації для педагогічних працівників ДНЗ на теми: «Сучасні інноваційні методи та прийоми роботи щодо розвитку логіко-математичного мислення дитини дошкільного віку» та «Як розвивати в дошкільнят різні види мислення»;

- відкритий показ інтегрованого квест-заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку з дітьми старшого дошкільного віку на тему: «На допомогу Щенячому патрулю»;

- педагогами було виготовлено дидактичні та методичні посібники ігор, які сприяють розвитку логіко-математичного мислення у дітей дошкільного віку за сучасними педагогічними методиками;

- у всіх вікових групах протягом 2019 – 2020 навчального року питання логіко-математичного розвитку дітей було включено окремим розділом під час діяльності за розкладом у ІІ половину дня «Ігри логіко-математичного спрямування»; 

- вихователем-методистом було розроблено картотеки дидактичних ігор з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку;

- здійснено тематичне вивчення стану роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дітей молодшого та середнього дошкільного віку у ІІ молодшій групі №3, середній групі №4  та середній офтальмологічній групі №7.

Дане питання було виконано у повному обсязі.

Одним із пріоритетних завдань на 2019-2020н.р. було:  «Продовжити ІІ (практичний) етап  щодо забезпечення всебічного розвитку особистості дошкільника у процесі ігрової діяльності. Протягом даного проміжку часу педагогічний колектив ДНЗ працював над опрацюванням методичної літератури та складанням перспективних планів роботи даного спрямування для подальшого впровадження їх в практику роботи з вихованцями.

На даному етапі було здійснено таку роботу:

- здійснено педагогічний тренінг на тему: «Створення предметно-ігрового середовища в умовах ДНЗ», основна мета якого полягала у поглибленні знань педагогів щодо удосконалення якості дошкільної освіти шляхом створення предметно-ігрового середовища в  умовах ДНЗ; розвивати активність  та аналітичні здібності педагогів;

- проведено консультацію для педагогів на тему: «Опанування емоцій дитини у процесі гри»;

Слід відмітити те, що річним планом роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік було передбачено перегляд відкритого показу інтегрованого ігрового заняття з дітьми раннього віку з пріоритетом сенсорного розвитку, тематичне вивчення стану організації ігрової діяльності задля забезпечення всебічного розвитку дитини раннього віку та проведення тематичної педагогічної ради ДНЗ «Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку у процесі ігрової діяльності», які не було проведено у зв`язку із запровадженням карантину з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID 19), під час якого дошкільний заклад припинив свою діяльність на деякий проміжок часу.

Тож  слід відмітити те, що дане питання буде допрацьовуватись та розглядатись у 2020-2021 навчальному році.

Одне із завдань на 2019-2020н.р. полягало у створенні системи роботи з батьками вихованців дошкільного навчального закладу. Протягом даного проміжку часу педагогічний колектив ДНЗ працював над опрацюванням методичної літератури та складанням перспективних планів роботи даного спрямування для подальшого впровадженню їх в практику роботи з батьками дошкільників. Було здійснено таку роботу:

- відбулося засідання круглого столу на тему: «Дошкільний заклад і родина: співпраця заради дитини», основна мета якого полягала у сприянні підвищенню професійного рівня та професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ щодо співпраці з батьками вихованців дошкільного закладу; розвивати активність педагогів, аналітичні здібності та творчий потенціал;

- вчителем-логопедом Кондратюк Л.В. проведено  логопедичний квест з батьками вихованців старшої логопедичної групи, основною метою якого було: познайомити педагогів з досвідом роботи вчителя-логопеда щодо практики роботи з батьками вихованців; сприяти творчій ініціативі педагогів та обміну педагогічним досвідом роботи щодо організації роботи з батьками;

- на протязі всього 2019-2020 навчального року всі педагоги ДНЗ активно накопичували досвід роботи з батьками вихованців та працювали з ними в тісній співпраці, що дало змогу значно підвищити якість освітнього процесу з дошкільниками.

Тож можна зробити висновки, що дане питання вирішене у повному обсязі.

Одним з важливих завдань дошкільного закладу є підготовка дітей дошкільного віку до навчання в школі. Це завдання пов’язане з питанням наступності в роботі дошкільного закладу та школи. Педагогічний колектив ДНЗ №10 «Зірочка» співпрацює з педагогічним колективом ЗОШ I-III ступеню №2. Ми розглядаємо проблему перспективності та наступності  як двосторонній процес.

На дошкільному рівні освіти ми прагнемо зберегти самоцінність дитинства і формувати особистісні якості малюків, які в подальшому слугуватимуть основою успішного шкільного навчання. Школа ж, як наступник дошкільної освіти, починається не з «нуля», а продовжує накопичений дитиною потенціал. Форми співпраці: проведення спільних з педагогічними працівниками методичних заходів, батьківських зборів; проведення з дітьми екскурсій і цільових прогулянок до школи, спільних розваг; взаємовідвідування: відвідування занять старшої групи вчителями школи та відвідування уроків у 1-му класі вихователями ДНЗ.

 

Організація роботи груп компенсуючого типу

 

В дошкільному закладі функціонує 2 групи компенсуючого типу (логопедична та офтальмологічна групи). Комплектування груп здійснюється згідно листа МОН та МОЗ України від 27.03.2006р. №240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006р. за №414/12288. Групи укомплектовано за віковими ознаками з урахуванням характеру та рівня мовленнєвого недорозвинення дітей та вад зору.

Протягом 2019-2020н.р. діти даних груп харчувалися за рахунок державних коштів.

Упродовж 2019-2020н.р. логопедичну групу відвідувало 12  дітей. З них 1 дитина з діагнозом ЗНМ – ІІ рівня та 11 дітей з діагнозом ЗНМ - ІІІ рівня. З цими дітьми працював вчитель-логопед Кондратюк Л.В. Вчителем-логопедом велась планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи з дітьми-логопатами. Дана робота була спрямована на корекцію та розвиток усіх сторін мовлення дошкільнят. Заняття з дітьми проводились в ігровій формі, у поєднанні з іншими видами дитячої діяльності. Систематично використовувались мовні ігри, вправи на розвиток мовного дихання, фонематичного слуху та дрібної моторики рук.

Робота логопеда проводилась в тісній взаємодії з батьками вихованців, які закріплювали позитивні зміни в розвитку мови своїх дітей, та вихователями групи. Логопедом систематично надавались консультації, поради для батьків щодо розвитку мови та усунення вад мовлення у дошкільнят.

Проаналізувавши роботу логопедичної групи упродовж 2019-2020н.р., отримали такі результати: на початок року кількість дітей з вадами мовлення складала 100%, на кінець навчального року – у 50% (6 дітей) мовні вади усунено повністю; у 20%  усунено більшу частину вад мовлення (звуки поставлено, але деякі з них не автоматизовані в мовленні);  30% дітей потребують подальшої плідної роботи щодо усунення мовленнєвих вад (діти середнього дошкільного віку). Робота з даними дітьми буде продовжуватись упродовж наступного навчального року.

 

Поряд з логопедичною групою в ДНЗ функціонувала група для дітей з порушенням зору. Старшу офтальмологічну групу №7 відвідувало 10 дітей.  Корекційну роботу з дітьми даної групи здійснювала старша медсестра Руссол Н.М. Старшою медсестрою щоденно проводились лікувально-профілактичні процедури, щодо усунення вад зору у дітей, які цього потебували, призначені лікарем-офтальмологом. В процесі роботи використовувалась відповідна медична апаратура для виправлення вад зору. Вихователями систематично проводились індивідуальні корекційні заняття з дітьми. Кожне півріччя діти повторно обстежувались у лікаря-офтальмолога. Простежуються позитивні результати даної роботи. Поліпшився зір у 4 дітей

Наряду з цим, у ДНЗ немає спеціаліста для роботи з дітьми, які мають вади зору (дефектолог), хоча він передбачений штатним розкладом ДНЗ.

 

2.    Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ.

 

 

 Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи завідувача та Ради ДНЗ.
Будівля закладу прийнята в експлуатацію 53 роки тому. Але, незважаючи на цей термін, адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Всі приміщення дошкільного закладу відповідають санітарним вимогам.
Ми намагаємось приділяти достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Територія ДНЗ завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками та двірником. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, вапнуються бордюри, проводиться скошування трави на газонах. Педагогами ДНЗ оформлено дитячі майданчики з використанням нестандартних матеріалів. 

 

Нажаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, залишаються економічні чинники. Недостатнє фінансування ДНЗ не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

 

 

3.    Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

 

Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувається за рахунок коштів з міського бюджету та благодійних внесків батьків.

Протягом навчального року батьками вихованців надавалась благодійна допомога на потреби закладу та придбання на групи канцтоварів і миючих засобів, на які не було передбачено виділення коштів з бюджету міста.

Так, на потреби закладу у період з вересня 2019р. по травень 2020р. використано 10895 грн. У наявності всі чеки та накладні.

За матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань, хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців. Окрема подяка головам батьківських комітетів груп та голові батьківського комітету дошкільного закладу, адже саме та їхні плечі було покладено організацію збору благодійної допомоги.

 
Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ значно покращилось за рахунок фінансування з міського бюджету. В цьому навчальному році дошкільний заклад було частково забезпечено миючими засобами, виділеними з бюджету міста.
За кошти місцевого бюджету УОСМП Подільської міської ради:

-          проведено перезарядку вогнегасників та придбання 3 нових вогнегасники.

-          проведено замір електричного опору контуру захисного заземлення електрообладнання  та  електропроводки;

-          придбано миючі засоби;

-          придбано рушники махрові (160 шт.).

 

Нажаль, гострими залишаються питання щодо:

-            проведення ремонту каналізаційної системи І та ІІ поверхів ДНЗ;

-            заміна вхідних дверей центрального входу ДНЗ;

-            заміна лінолеуму в коридорі на І поверсі та в І молодшій групі №1;

-            придбання насосу для покращення якості системи опалення ДНЗ;

-            асфальтування території ДНЗ;

-            забезпечення  в  повному обсязі вимог пожежної безпеки.

 

4.    Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

Загальна чисельність колективу дошкільного закладу складає 41 чоловік. З них педагогічних працівників – 16 чол. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано не в повному обсязі. Згідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 04.11.2010р. №1055, дошкільний заклад необхідно доукомплектувати такими штатними одиницями, як: інструктор з фізкультури, соціальний педагог, керівник гуртка, практичний психолог, учитель-дефектолог.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Аналіз якісного складу педагогічного колективу показав такі результати:

 

За освітою:

-          Вища освіта – 10 чол.

-          Середня спеціальна – 6 чол.

 

 

За кваліфікаційною категорією:

-          І категорія – 7 чол.  

-          ІІ категорія – 2 чол.

-          Спеціаліст – 7 чол.

 

 

 

 

 

За педагогічним стажем:

-        Від 5 до 10 років – 5 чол. 

-     Від 10 до 20 років – 2 чол.

-        Більше 20 років – 9 чол.

 

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників в дошкільному закладі було складено графік курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу на 2019-2023 роки (на 5 років), при Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». У 2019-2020 навчальному році педагоги проходили курси підвищення кваліфікації згідно даного графіку. Також було атестовано 5 педагогів: музичний керівник Павлішина О.А. – підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І кваліфікаційної категорії» (13 тарифний розряд), вихователі Паламаренко Н.А. та  Зятковська Т.В. – підтвердження раніше встановленого 10 тарифного розряду, вихователь Варварецька Н.М. - присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І кваліфікаційної категорії» (13 тарифний розряд), вихователь Кіба К.О. - присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» (12 тарифний розряд).

Всі педагогічні працівники дошкільного закладу вчасно, відповідно до графіку, проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, згідно вимог чинного законодавства.

Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображено в роботі педагогічної ради.            

З боку вихователя-методиста надавалась допомога педагогам, які навчались на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування педагогів.

Розстановка педагогічних кадрів відбувається з урахуванням стажу та досвіду роботи.

 

5.      Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

 

Організація харчування

 

Організація харчування в ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р. за №298/227 зі змінами, затвердженими МОНмолоді та спорту та  МОЗ України від 26.02.2013р. №202/165. Діти одержують 3-и разове харчування при 10,5 годинному перебуванні в ДНЗ. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

В дошкільному закладі зі 160 вихованців пільговим харчуванням забезпечено 31 дитину ( 19 дітей з малозабезпечених та багатодітних родин; 11 дітей з сімей учасників АТО та 1 дитина – переселенців із зони АТО. Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснюється за рахунок бюджету (малозабезпечені) та частково - за рахунок батьків (50% від оплати – багатодітні сім`ї та діти учасників і переселенців із зони АТО). Також організовано безкоштовне харчування 22 дітей, які відвідували групи компенсуючого типу (10 дітей – середньої офтальмологічної групи та 12 – логопедичної групи).

У 2019-2020 навчальному році, до  31.12.2019р., діти харчувалися з розрахунку: 24 гривні за д/день. З січня 2020р. вартість харчування збільшено до 30 грн. за д/день.

Грошові норми виконувались в повному обсязі. Щомісячно в дошкільному закладі проводився аналіз виконання норм по основним продуктам харчування. Аналіз реалізації основних продуктів за 2019 рік показав, що норми по харчуванню виконано в середньому на 75%. (ранній вік - 79%, дошкільний вік - 69%). У порівнянні з минулим роком - на 2% менше. Не відповідають нормам найбільш біологічно цінні продукти, які містять білок – яйця, масло вершкове, а також фрукти та овочі.

Адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм, якістю страв та харчування дітей на групах. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах.

 

Організація медичного обслуговування

 

  Медичне обслуговування дітей та працівників ДНЗ організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення дошкільників та педагогів у закладі обладнаний медичний кабінет та ізолятор. Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшими медсестрами Собор І.А. та Руссол Н.М., які організовують систематичне та планове медичне обслуговування дітей, забезпечують профілактику дитячих захворювань.

Аналіз стану здоров’я вихованців систематично фіксується в індивідуальних медичних картках та в листках здоров’я дітей кожної вікової групи, де вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини.

Аналіз захворюваності дітей-вихованців проводиться старшими медичними сестрами систематично: 1 раз на місяць, поквартально та 1 раз на рік, у порівнянні з минулим періодом. Результати щоквартальних та річного аналізу захворюваності дітей в дошкільному закладі подаються до УОСМП Подільської міської ради. Старшими медичними сестрами разом з адміністрацією здійснюється спільний медико–педагогічний контроль. Результати фіксуються в довідках, заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при завідувачі.

Аналіз захворюваності проводиться медичними сестрами на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно.

 

Аналіз  захворюваності дітей

рік, середньорічна чисельн. дітей

проведено

діто-днів

пропущено

діто-днів

з них по хворобі

пропущено

1 дитиною по хворобі

2018р.

(163 дит.)

12141

 

11445

 

117

 

0,1

 

2019р.

(160 дит.)

16342

 

14804

 

239

0,2

                                                                                                                                                         

У порівнянні з 2018р. видно, що відвідування дітьми дошкільного закладу збільшилось, але також збільшилась і кількість захворювань.

Завдяки допомозі батьків ДНЗ забезпечено медикаментами у повному обсязі.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних

 та протипожежних норм

 

ДНЗ є комунальним  закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені в основних державних документах:

Конституція України,

Конвенції ООН про права дитини,

Законом України «Про охорону дитинства»,

Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи, на початку року, наказом по ДНЗ затверджено громадського інспектора з охорони дитинства.

Систематично, на нараді при завідувачі, громадський інспектор звітувала про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу, як одна з пріоритетних і проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки в Україні, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.

Як керівник, я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ДНЗ у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.

Організація роботи з охорони праці в ДНЗ здійснювалась на основі Законів України та нормативно-правових актів, «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», наказів та вказівок вищих і контролюючих органів. Завідувачем дошкільним закладом видано накази «Про організацію роботи з охорони праці», «Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень та споруд».

Протягом року адміністрацією систематично здійснювався контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу, організовувалось навчання працівників закладу, які працюють на місцях підвищеної небезпеки, з питань охорони праці, згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проводились інструктажі, що відображено в журналах проведення інструктажів з ОП.

У приміщеннях закладу розміщено стенд з охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювались на виробничих нарадах.

Згідно циклограми адміністрацією та медичними працівниками проводився контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та працівників. Систематично проводився громадсько-адміністративний контроль за виконанням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконувались своєчасно. Чимала увага приділялася в закладі збереженню здоров’я працівників. Завідувачем дошкільного закладу здійснювався систематичний контроль за проходженням попередніх та систематичних медичних оглядів учасниками освітнього процесу, за безпекою навчального обладнання та технічних приладів закладу.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ у наявності плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Систематично проводяться тренувальні евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж. Пожежний щит укомплектовано необхідним протипожежним інвентарем.

Два рази на рік проводилась комплексна перевірка стану виконання вимог пожежної безпеки в ДНЗ. За результатами перевірок складались відповідні Акти. Перевірки показали, що в дошкільному закладі ведеться систематична робота щодо виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні. В закладі створено відповідну нормативну, методичну базу з питань пожежної безпеки. Упродовж року систематично видавались накази з даного питання. Розгляд питань з пожежної безпеки проводився на виробничих нарадах.

З працівниками дошкільного закладу систематично проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. З усіма працівниками інструктажі з пожежної безпеки проводяться один раз на 6 місяців, з працівниками, які працюють на місцях підвищеної небезпеки – один раз на квартал (на 3 місяці). Інструктажі проводяться вчасно.

В той же час, за відсутності коштів, ДНЗ не укомплектовано необхідною кількістю вогнегасників, не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій дахових приміщень ДНЗ, будівлю дошкільного закладу не обладнано автоматичною системою пожежного захисту.

Між адміністрацією та трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом зазначено перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються на узгодження всі штатні одиниці. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль в освітній, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що виховуються в ДНЗ, проводиться згідно з діючим законодавством.

Для виявлення дітей пільгового контингенту на початку року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу та списки дітей пільгових категорій. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ДНЗ.

На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

Безкоштовне харчування:

дітей з малозабезпечених сімей

дітей, які відвідують групи компенсуючого типу.

З оплатою 50% від вартості харчування:

дітей з багатодітних сімей,

дітей-переселенців із зони АТО,

дітей з сімей учасників АТО.

З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведено матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників,

 організація їх відпочинку та оздоровлення

З метою морального стимулювання за успіхи в роботі, кращі педагоги та обслуговуючий персонал нагороджено грамотами УОСМП Подільської міської ради, грамотами міського голови.

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). Так, згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання, педагогічні працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення, згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Стан дитячого травматизму

 
Вивчаючи стан травматизму серед вихованців, можна відзначити, що в дошкільному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов виховання. В ДНЗ розроблено низку заходів щодо попередження травматизму дошкільників та всіх учасників освітнього процесу.
Згідно циклограми адміністрацією та медичними працівниками ведеться контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та працівників.

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.

 

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователям-методистом, вчителем-логопедом, медичним працівником, вихователями груп з питань розвитку, виховання та навчання дітей. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних консультацій, бесід, анкетування, шляхом залучення батьків до співпраці та взаємодії з педагогами у закладі. Це перегляд та участь батьків у дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками-пересувками, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались батьківські збори, спільні виставки робіт, родинні газети.

Слід відмітити активну роботу батьківського комітету дошкільного закладу, який допоміг організувати батьків всіх вікових груп до покращення матеріальної бази закладу.

Протягом року на базі дошкільного закладу було організовано роботу консультативного пункту, де батьки мали можливість отримувати консультативну допомогу з питань підготовки дитини до школи, організації роботи з дітьми вдома, створення розвивального середовища тощо.

У дошкільному закладі діє Рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ, виконання Інструкції з охорони життя та здоров’я дітей в ДНЗ, підготовка до літнього оздоровчого періоду.

 

7.    Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 
Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
Протягом 2019-2020н.р. до завідувача ДНЗ письмових звернень не було.
З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, індивідуального консультування, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, здійснюю прийом громадян з особистих питань в межах своєї компетенції.
Особистий прийом громадян проводиться відповідно до графіку прийому громадян.

В ДНЗ заведено Журнал реєстрації звернень громадян та  Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

         Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, Радою, батьківським комітетом тощо, інформую УОСМП Подільської міської ради про прийняті рішення.

 

Хочу подякувати батькам, педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.


 

 

 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДНЗ№10 «ЗІРОЧКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Інформаційні відомості

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10  «Зірочка» комбінованого типу Подільської міської ради Одеської області розташований за адресою: м. Подільськ, вул. Каштанова, 77а в типовому приміщенні. Заклад розрахований на 120 місць.

 

Відомості про ДНЗ

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

8

з них:

груп  раннього віку

2

груп дошкільного віку

6

4 – загального типу

2 – компенсуючого типу (1 – офтальмологічна,

1 – логопедична).

3.

Режим роботи груп

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

на початок навч. року

142

на кінець навч. року

163

5.

Кількість працівників усього

42

з них:

педагогічний персонал

18

медичний персонал

2

обслуговуючий персонал

22

           

 

Педагогічними та медичними кадрами дошкільний заклад укомплектовано не в повному обсязі. Згідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 04.11.2010 р. №1055 в ДНЗ відсутні деякі штатні одиниці (практичний психолог, вчитель-дефектолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури,  керівник гуртка, медична сестра з дієтичного харчування).

 

Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту. Аналіз якісного складу педагогічного колективу показав такі результати:

За освітою:

 • Вища освіта – 13 чол.
 • Середня спеціальна – 5  ЧОЛ.
 •  
 • За кваліфікаційною категорією:
 • І категорія – 7 чол.  
 • ІІ категорія – 2 чол.
 • Спеціаліст – 9 чол.

 

За педагогічним стажем:

 • Від 0 до 5 років – 1 чол. -
 • Від 5 до 10 років – 6 чол. -
 • Від 10 до 20 років – 3 чол.-
 • Більше 20 років – 8 чол.-

 

Організація методичної роботи

 

На  виконання  плану  освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу  №10 за  2018-2019 навчальний рік було проаналізовано стан  методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

 Протягом 2018-2019 навчального року було організовано роботу атестаційної комісії ( голова АК – Зав. ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу: Леонова К.М. та заступник голови АК – вихователь – методист ДНЗ: Кройтор М.В.), яка вивчала методи та прийоми, уміння організовувати та скеровувати навчально-виховний процес з дітьми дошкільного віку педагогічних працівників ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу: Кройтор М.В., Руснак В.П., Кондратюк Л.В. та Засадної А.В., які підлягали черговій атестації . Так під час ІІ засідання АК (Протокол №2 від 28.03.2019р. ) за результатами, якого було вирішено присвоїти та підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та встановити відповідні розряди: Кройтор М.В. – «Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» (12 тарифний розряд), Руснак В.П. - «Спеціаліст І кваліфікаційної категорії» (13 тарифний розряд), Кондратюк Л.В. «Спеціаліст І кваліфікаційної категорії» (13 тарифний розряд) та Засадної А.В. – підтвердження раніше встановленого 11тарифного розряду.

Підвищуючи власний професійний рівень педагогічними працівниками дошкільного закладу систематично здійснювалась самоосвітня робота. Адже саме самоосвіта педагога сприяє постійному вдосконаленню професійної діяльності з акцентом на її соціалізацію та створення умов для розвитку особистісно і соціально значущих якостей особистості, постійна діяльність педагога, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки.

Протягом навчального року педагоги працювали над такими темами :

 

№ з/п

ПІБ

педагога

Напрямок роботи

 
 

1

Леонова Катерина Михайлівна

Опанування ІКТ-технологій

 

2

Кройтор Марина Володимирівна

Інноваційні методи та прийоми в роботі з педагогічним колективом

 

3

Варварецька Наталія Миколаївна

Формування мовленнєвої творчості дітей-логопатів засобами  інноваційних технологій.

 

4

Засадна Алла Володимирівна

Впровадження здоров`язбережувальних технологій в роботі з дітьми з вадами зору.

 

5

Ілінчук Ольга Борисівна

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

 

6

Руснак Віра Петрівна

Організація роботи щодо ознайомлення старших дошкільнят з українським народознавством.

 

7

Руснак Олена Володимирівна

Формування знань народознавчого характеру у дітей молодшого дошкільного віку

 

8

Урсатій Тетяна Іванівна

Формування статево-рольових відносин дітей дошкільного віку.

 

9

Кіба  Катерина Олександрівна

 Екологічне виховання дітей дошкільного  віку, як технологія пізнавального розвитку.

 

10

Кондратюк Лариса Валентинівна

Іноваційний підхід в ознайомленні дітей з літерами та навчання грамоти.

 

 

11

Павлішина Олена Антонівна

Розвиток творчих здібностей дітей засобами музичного виховання

 

12

Доброва Оксана Вікторівна

Логічне мислення дітей дошкільного віку

 

13

Пекар Ірина Олександрівна

Вплив ігор-інсценівок на розвиток творчих здібностей дітей молодшого дошкільного віку

 

14

Гончарук В.В.

Пальчикові ігри та вправи, як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку.

 

15

Паламаренко Надія Андріївна

Формування логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій.

 
За цей період педагогічні працівники закладу опрацювали методичну літературу видатних науковців та вчених, а саме таких,як: М.С.Рузина, Л.П. Савина, С.М.Заплатної,В.О. Сухомлинського, В. Фокіна, П. Плохія та ін.,працювали з періодичною пресою та статтями видатних науковців. За обраними темами самоосвітньої роботи вихователі накопичили матеріал, який вони використовують у своїй роботі з дітьми та батьками вихованців, всі матеріали складається у накопичувальні папки по самоосвіті, а вкінці навчального року всі педагоги склали  звіти по самоосвіті, які були зачитані на нараді при завідувачеві ДНЗ.  Педагогами дошкільного закладу було виготовлено такі методичні посібники : «Світ пальчикових ігор», «Ігри та досліди в природі», «Звичаї нашого народу», «Цікаві ігри у природі», «Чистомовки й забавлянки для діток» …

    Протягом 2018-2019 навчального року мали змогу поділитися досвідом своєї роботи з дошкільнятами на відкритих показах занять з дітьми з різних розділів програми такі педагоги, як : вчитель-логопед, Кондратюк Л.В. (відкритий показ ігрового заняття для вчителів-логопедів та вихователів логопедичних груп міста) з дітьми старшого дошкільного віку на тему: «В гостях у казки»; продемонструвала свою роботу з дітьми старшого дошкільного віку вихователь Руснак В.П., яка провела показ сюжетного заняття з розвитку логіко-математичного мислення на тему «Математична школа Тітоньки Сови» з використанням сучасних інноваційних технологій Нікітіних, Дж. Кьюїзенера та З. Дьєнеша; мала змогу показати роботу з дітьми старшої офтальмологічної групи вихователь Засадна А.В., яка поділилася досвідом своєї роботи з дошкільнятами з програмового розділу «Фізична культура», яке було проведене в сюжетній формі з використанням сучасних здоров`язбережувальних технологій та різного виду масажів і терапій.

 

   На початку 2018-2019 навчального року було продовжено вивчення досвіду роботи вихователя Руснак Віри Петрівни на тему: «Організація роботи щодо ознайомлення старших дошкільнят з українським народознавством». Протягом цього періоду вихователем була опрацьована така методична література:  навчальні посібники А.М. Богуш «Українське народознавство в дошкільному закладі» та «Методика ознайомлення дітей з довкіллям в дошкільному навчальному закладі»; О.Кисельов «Ми маленькі українці», Н.С. Побірченко «Виховання почуття патріотизму»; матеріали з досвіду роботи Т.П.Волошиної завідувача ДНЗ №7 м.Подільська на тему : «Від народознавства до патріотизму». В свою чергу вихователем – методистом протягом цього проміжку часу було проведено ІІІ (заключний) етап:

 • співбесіди з вихователем щодо напрямку роботи з вихованцями, які сприятимуть розвитку знань дітей з даного питання;
 • систематичне ознайомлення педагога з новинками методичної літератури та періодичної преси з даної теми;
 • проведено майстер-клас з виготовлення української ляльки-мотанки, до якого було залучено педагога ;
 • проводились консультації народознавчого спрямування та розвитку патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку;
 • організовано виступ педагога з доповіддю по даному питанню;
 • на протязі всього навчального року завідувачем та вихователем – методистом закладу вивчалося питання організації різних форм роботи педагога з дітьми з даного розділу програми;
 • у травні місяці вихователем-методистом було узагальнено досвід роботи Руснак В.П.

Виходячи з цього можна зробити певні висновки, а саме те, що форми та методи роботи цього педагога є дієвими та актуальними, які сприяють підвищенню рівня розвитку розумових якостей та творчих здібностей дітей дошкільного віку з даного питання, пробуджує моральні та патріотичні почуття у дошкільників, що у теперішній час є нагальним.

 

         Всі педагоги закладу заповнюють діагностичні картки на початку та вкінці навчального року, за якими проводиться дослідження, висновки яких враховуються при обиранні форми методичної роботи з вихователями на наступний навчальний рік, а також надається методична допомога у вирішенні виниклих труднощів (індивідуальні та групові консультації, бесіди, тренінги, семінари та ін.).

 

Зміст методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу здійснюється відповідно до :

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Конвенція прав дитини; Базового компонента дошкільної освіти України; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;чинних Базових та Парціальних програм навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку (затверджених МОН України); Нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів України (затвердженого МОН та МОЗ України від 23.03.2016 року); Листів МОН України: №1/9-386 від 13.06.2018р.Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році»; №485/04/01-34-02-04 від 26.08.2017р. «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних закладах»; Наказом УО СМС Подільської міської ради Одеської області №4 від 05.01.2019р. «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти м.Подільська у 2019 році» (відповідно до додатків до наказу); наказом МОН України від 16.04.2018р. №372 «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» (згідно до додатків до наказу); науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи інформації про перспективний педагогічний досвід.

        Методична  робота в ДНЗ – це системний,  особистісний підхід, який спрямований на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців.

Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в дошкільному закладі є ріст рівня педагогічної майстерності та культури кожного вихователя і педагогічного колективу в цілому. Найголовнішим та істотним у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги педагогам у розвитку їхньої педагогічної майстерності як поєднання професійних знань, умінь, навичок та необхідних для сучасного педагога властивостей та якостей особистості.

Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв'язок з життям та актуальність, системність, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий підхід, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, єдність теорії та практики, оперативність, гнучкість, мобільність, колективний характер.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист - Кройтор М.В.

Аналіз методичної роботи показав, що протягом  року  робота  здійснювалася  в  таких  напрямках:

- надавалася  методична допомога педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;

- здійснювалося  навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;

- створювалися    умови для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

- забезпечувалася   методична  підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

         Зміст освітньо-виховного процесу в ДНЗ визначався відповідно чинного законодавства України; статутом  ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу,  відповідно до вимог  Базової освітньої програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» за оновленою редакцією 2016 року.

       Організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких враховано їхню сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік, можливості колективу, а саме: педагогічний колектив розпочав І етап  роботи над єдиною методичною проблемою ДНЗ: «Удосконалення системи роботи педагогів щодо підвищення якості освітнього процесу з вихованцями, шляхом створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості з метою самореалізації дошкільника в сучасному житті».

 

           Реалізація цієї проблеми здійснювалась через вирішення таких завдань:

 

1.Продовжувати роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку.

2.Продовжувати роботу щодо створення системи роботи щодо художньо-естетичної та образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

3.Зростання здорової та гуманної особистості засобами валеологічного та статевого виховання.

4.Забезпечення всебічного розвитку особистості дошкільника у процесі ігрової діяльності.

         Так для  результативного здійснення освітньо-виховного процесу, з метою підвищення професійної майстерності педагогів в дошкільному закладі упродовж 2018-2019 навчального року проводились різноманітні сучасні форми методичної роботи з педагогами (засідання круглого столу,  проблемний семінар,  теоретичний семінар з елементами тренінгу, педагогічний коучинг, консультації, педагогічні читання, робота творчої лабораторії, відкриті покази, педагогічні ради, анкетування та діагностування педагогів). Вдало поєднувались колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи, які сприяли ефективному росту фахової майстерності, творчості, формуванню інноваційної компетентності педагогів.

 

         Упродовж навчального року  продуктивно працювала творча лабораторія, яка розпочала ІІ етап роботи над вивченням та вирішенням проблемної теми ДНЗ : «Удосконалення системи роботи педагогів щодо підвищення якості освітнього процесу з вихованцями, шляхом створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості з метою самореалізації дошкільника в сучасному житті» під керівництвом Руснак В.П.. Під час засідання яких проводилися : анкетування, круглий стіл, консультації, пошукова діяльність,презентації та вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів.

      На початку навчального року було організовано наставництво досвідчених педагогів над молодими педагогічними кадрами з метою забезпечення ефективного навчання та виховання дітей, підвищення рівня науково – методичної роботи. З молодими спеціалістами ДНЗ було розроблено індивідуальні плани роботи, які сприяли підвищенню професійної майстерності молодих педагогів, задовольняючи їх потреби для подальшого покращення освітньо-виховного процесу з дошкільнятами.

    Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носила діагностично-прогностичний характер, базувалась на глибокому аналізі роботи при організації навчально-виховного процесу. Діагностування проводилось систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, що дозволило вчасно коректувати та надавати методичну допомогу у  розв’язанні проблемних завдань та визначенні її форм.

   

     Педагогічний колектив дошкільного закладу плідно працював над поставленим завданням: «Продовження роботи щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку». З метою результативного вирішення даного завдання було проведено ряд методичних форм роботи з педагогічним колективом, а саме :

 

     - педагогічний коучинг  на тему : «Фізичне виховання : як зробити його дієвим» мета якого полягала у спонуканні педагогів до пошуку умов, необхідних для зростання здорової фізично розвиненої дитини у дошкільному закладі; розширенню уявлення про розмаїття напрямів діяльності з фізичного виховання; розвитку творчого потенціалу педагогів, комунікативних здібностей, навичок взаємодії у команді;

 

   - проведено ряд консультацій для педагогічних працівників ДНЗ на теми: «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір ДНЗ», «Активізація рухової діяльності дошкільників, як необхідність сьогодення;

 

 • проведено відкритий показ сюжетного заняття з дітьми старшого дошкільного віку з використанням сучасних здоров`язбережувальних технологій, вихователем Засадною А.В., який сприяв розвитку рухової активності дошкільників;

 

 • проведено : огляд – конкурс на кращий фізичний  куточок у всіх вікових групах та виставку – конкурс газет «Спорт – запорука здоров`я!»;

 

 • здійснено засідання тематичної педагогічної ради дошкільного закладу на тему: «Зміцнення здоров'я дошкільників засобами фізичного виховання»;

 

 •  здійснено тематичне вивчення стану роботи щодо організації   фізкультурно-оздоровчої роботи в ІІ молодшій групі №3 (вихователь: Доброва О.В.), яке дало змогу виявити наступне: у своїй освітньо-виховній роботі з дітьми з даного питання педагог керується виключно нормативною базою, як: Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти України, Базовою освітньою програмою навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», Листом МОН України  №1/9-456 від 02.09.2016р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи  у дошкільних навчальних закладах» та використовують методичну літературу з грифом «Схвалено МОН України». Досвідчений педагог приділяє достатньо уваги фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми. Вихователь планує різні форми фізкультурно-оздоровчої роботи на заняттях та поза заняттями. Щоденно плануються: комплекси ранкової гімнастики, гімнастик-пробудження, КГН, динамічні паузи, різні види масажу, рухливі та народні ігри, фізкомплекси на прогулянці, піші переходи, спортивні розваги та Дні здоров'я, використовує традиційне та нетрадиційне фізичне обладнання. Педагог систематично планує заняття з програмового розділу «Фізична культура» урізноманітнюючи їх форми.

Щоденно в даній віковій групі плануються рухливі та народні хороводні ігри під час прогулянок.

З метою збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят проводяться малі форми фізичного виховання. Це фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи між заняттями, психогімнастика, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи та інше.

В даній віковій групі заведені листи здоров'я вихованців. Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров'я дитини під час фізичних навантажень. Для кращого засвоєння основних рухів планується індивідуальна робота з дітьми, які відстають у розвитку рухових умінь. Ця робота проводиться у час, відведений для самостійної рухової діяльності дітей.

Так під час тематичної перевірки у даній групі було відвідано заняття з програмового розділу «Фізична культура», які показали те, що загалом робота ведеться на належному рівні. Під час занять вихователь дотримувалися методичних та програмових вимог відповідно до розподілу часу, дозування основних рухів та кількості повторів фізичних вправ. Під час проведення підготовчої частини занять вихователь використовувала комплекси загально розвиваючих вправ спортивного характеру, які сприяли розвитку та рівномірному навантаженню на всі види м'язів малят.

У процесі перевірки було відвідано ранкову гімнастику, перегляд якої дало змогу побачити те що педагог дотримуються точності часу проведення, відповідно до розподілу на процеси життєдіяльності дітей даної вікової групи.

За результатами перевірки було виявлено деякі незначні недоліки у роботі педагога та вихователь отримала рекомендації для їх усунення, тож дане завдання буде розглядатися у наступному 2019-2020 навчальному році.

 

У 2018 – 2019  навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу над вирішенням питання  щодо формування розвитку художньо-естетичної та образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

 

                         Вирішення даного питання проводилось через:

 

- проблемний семінар на тему: «Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників», основною метою якого стало: налаштування педагогів на постійний пошук нового в організації та проведенні освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; розширити, поповнити знання педагогів щодо нетрадиційних технік у зображувальній діяльності, зв'язок з практичною діяльністю; вдосконалювати психолого-педагогічну підготовку, розвивати творчі здібності, новаторство, ініціативу;

 

 • консультацію для педагогічних працівників ДНЗ на теми: «Розвиток естетичного смаку у дітей дошкільного віку через образотворчу діяльність»;

 

 • відкритий показ заняття з програмового розділу «Образотворча діяльність» з дітьми середнього дошкільного віку, під час якого діти виготовляли  аплікаційні Великодні прикраси з використанням нетрадиційних технік;

 

 • педагогами було виготовлено дидактичні та методичні посібники ігор, які сприяють розвитку образотворчих умінь дітей дошкільного віку;

                                                                                                                   

 • у всіх вікових групах протягом 2018 – 2019 навчального року питання образотворчого розвитку дітей було включено окремим розділом під час діяльності за розкладом у ІІ половину дня «Художня діяльність»;  

 

 • вихователем-методистом проведено майстер-клас для педагогічних працівників ДНЗ на тему: «Нетрадиційні техніки малювання», основна мета, якого полягала у тому, щоб познайомити педагогів з використанням нетрадиційних технік малювання на заняттях з образотворчої діяльності для дітей дошкільного віку; познайомити з різними техніками малювання; розвивати інтерес різних нетрадиційних способів зображення предметів на папері; сприяти розвитку інтересу до художньо-естетичної діяльності; розвивати творчі здібності та інтерес до експериментування;
 • - педагогами молодших та середніх дошкільних груп здійснено тематичні батьківські збори щодо розвитку творчих здібностей вихованців;
 •  
 • - організовано та  проведено загальні батьківські збори дошкільного закладу на тему: «Ростемо талановиту дитину»;

 

- здійснено тематичне вивчення стану організації образотворчої діяльності з дітьми середнього дошкільного віку в групах №4 (вихователі: Урсатій Т.І., Кіба К.О.) та №5 (вихователі: Ілінчук О.Б. та Паламаренко Н.А.);

 

                               Вивчення охоплювало такі питання:

 1. Аналіз методичного забезпечення груп, створення умов щодо розвитку образотворчих навичок дошкільників.
 2. Аналіз знань, умінь та навичок дітей з художньо-естетичного та образотворчого  розвитку , відповідно до реалізації Базового компонента дошкільної освіти України та за Базовою освітньою програмою розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина».
 3. Перегляд різних форм роботи з дошкільнятами, які сприяють образотворчому розвитку дітей дошкільного віку.

 

         На основному етапі було вивчено низку питань, що дали змогу проаналізувати стан роботи педагогів щодо формування образотворчих умінь та  навичок  дітей середнього дошкільного віку через художньо-естетичну діяльність, наявність системи роботи із зазначеного питання.

Аналіз стану роботи щодо формування художньо-естетичної компетентності дітей середнього дошкільного віку показав те, що загалом робота ведеться на відповідному рівні.

Результат аналізу умов, створених у групових кімнатах, для розв'язання даного питання показав: наявність дидактичного матеріалу для формування художньо-естетичних умінь та навичок дошкільників; у групових кімнатах №4 та №5 оформлено куточки «Самостійної художньої діяльності», які облаштовано відповідно до вимог Базової програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та вікових особливостей дітей п`ятого року життя.

Протягом тематичного вивчення роботи педагогічних працівників щодо формування образотворчої компетентності дітей було відвідано низку занять, під час яких діти виконували різні види образотворчої діяльності, створювали композиції та виготовляли різні вироби під час занять з малювання, аплікації та ліплення, використовуючи різні традиційні та нетрадиційні техніки виконання робіт. Аналіз яких показав те, що педагоги постійно сприяють розвитку та формуванню образотворчих умінь та навичок вихованців, розвивають увагу, мислення, окомір та моторику рук дитини, сприяють розвитку аналітичних здібностей дошкільників, залучаючи їх до аналізу виконаних робіт та обговоренні художніх творів; задаючи практичні завдання дітям. На протязі всіх відвіданих заняття педагоги ефективно використовують дидактичний та ілюстрований  матеріал, який сприяє вихованню художнього смаку.

У ході тематичного вивчення було переглянуто також діяльність у II половину дня, а саме «Художня діяльність», які показали те, що педагоги активно розвивають художньо-естетичні здібності дітей; формують естетичний смак дітей та любов до прекрасного загалом через залучення дошкільників до художньої та образотворчої діяльності.

Під час тематичного вивчення стану роботи з дітьми було проаналізовано календарне планування роботи педагогів з даного розділу, як з вихованцями, так і з батьками дошкільнят.      

  Заключним етапом у вивчені даного питання стала тематична педагогічна рада «Формування творчої особистості засобами залучення до художньо-естетичної та образотворчої діяльності дитини дошкільного віку».

 

  Тож можна зробити висновки що дане питання було виконано у повному обсязі.

 

   

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

Згідно Статуту дошкільного закладу, одним з пріоритетних напрямків його роботи є фізкультурно-оздоровчий. Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. В ДНЗ створювались належні умови для забезпечення здорового способу життя. Вихователями систематично планувались та проводились фізкультурно-оздоровчі заходи: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкомплекси, фізкультхвилинки, прогулянки, піші переходи, екскурсії, гімнастика пробудження, психогімнастика, міогімнастика, спортивні свята, розваги, рухливі ігри, Дні здоров'я, Тижні безпеки життєдіяльності дитини. В кожній віковій групі естетично оформлено осередки рухової активності. Вся робота здійснювалась за принципами безперервності процесу, індивідуального та диференційованого підходу до дітей.

 

Належна увага приділялась загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім'ї з метою зниження захворюваності дітей. Особливу увагу педагоги звертали на проведення оздоровчих заходів (традиційних та нетрадиційних).

 

В дошкільному закладі забезпечено кваліфіковану турботу про зміцнення психофізичного здоров'я дітей. Педагоги дошкільного закладу відповідально ставляться до збереження та зміцнення здоров'я дітей, ведуть активну просвітницьку інформаційно-агітаційну роботу серед батьків на відповідну тематику.

 

Значна увага приділялась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. З метою профілактики та запобігання захворюваності дітей

дошкільного віку в дошкільному закладі було розроблено Заходи щодо запобігання, розповсюдження ГРВІ, ГРЗ та грипу серед дітей та працівників ДНЗ №10, та Профілактично-оздоровчі заходи на 2017р.

 


Порівняльний аналіз захворюваності

 

Рік

Захворювання

2017р.

 

2018р.

 

Кількість дітей в ДНЗ

187 дітей

163 дітей

Пневмонія

-

-

Бронхіт

6 (3.2%)

2 (1.2%)

ГРВІ

30 (16%)

22 (13.4%)

Ангіна

2 (1%)

-

Тонзиліт

-

1

Отит

1 (0.6%)

-

Вітряна віспа

16 (8.56%)

2 (1.23%)

Стрептодермія

-

-

Гастроентероколіт

-

-

Грип

-

-

Коньюктивіт

1 (0.6%)

-

Шкіряні захворювання

-

-

Інші захворювання

-

-

Всього

56 (30%)

27 (16.6%)

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 

Аналіз стану здоров’я дітей за 2018р. показав, що педагоги приділяють належну увагу укріпленню та охороні здоров’я дітей, проводять систематичну фізкультурно-оздоровчу роботу. Наряду з цим, показник захворюваності дітей за 2017р., у порівнянні із 2018р., зменьшився у зв’язку  з профілактичною роботою в ДНЗ. Випадки простудних захворювань значно зменшилися.

 

рік, середньо-річна чисельн. дітей

проведено

діто-днів

пропущено

діто-днів

з них по хворобі

пропущено

1 дитиною

по хворобі

середня відвідуваність

(дні)

2017р.

(187 дит.)

 

2018р.

(163 дит.)

5610

 

 

5399

 

 

 

4913

 

 

5117

 

 

 

95

 

 

87

0,2

 

 

         0,1

11

 

 

15

У 2017-2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу порівняно із 2018–2019 навчальним роком - покращилось.

Аналіз захворюваності проводиться старшими медичними сестрами на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно. Всі дані про захворюваність фіксуються в медичних картках дітей. Педагогам надаються рекомендації  щодо зниження захворюваності серед дітей.

Результати щоквартальних та річного аналізу захворюваності дітей в дошкільному закладі подаються до відділу освіти Подільської міської ради.

Старшою медичною сестрою Собор І..А. разом з адміністрацією здійснюється спільний медико-педагогічний контроль. Результати фіксуються в довідках, заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при завідуючій, виробничих нарадах.

 

На початку навчального року старшими медичними сестрами Собор І.А. та Руссол Н.М. проводилось обстеження фізичного розвитку дітей (антропометричні показники). Враховуючи індивідуальні особливості стану здоров’я дітей, перенесені хвороби, дітей розподілено по групам здоров’я. 

Вікова група

Всього дітей

І група здоров’я

ІІ група здоров’я

ІІІ група здоров’я

 

 

 

 

 

 

кількість дітей

% дітей

кількість дітей

% дітей

кількість дітей

 

 

% дітей

 

І молодша

група №1

20

16

80%

4

20%

0

0

 

І молодша

група №2

17

13

76.5%

4

23.5%

0

0

 

ІІ молодша група №3

27

19

70.4%

8

 

29.6%

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Середня

група №4

25

23

92%

2

 

8%

0

0

 

Середня

група №5

22

20

91%

2

 

9%

0

0

 

Старша

група №6

30

25

84%

5

 

16%

0

0

 

Старша

офтальмол.

група №7

10

0

0%

9

 

90%

1

10%

 

Старша логопедична група №8

12

9

75%

3

 

25%

          0

     0

 

Загальний показник по ДНЗ

163

125

76.7%

37

 

22.7%

1

0.6%

 

 

                           Результативність навчально-виховного процесу

 

Упродовж року педагоги ДНЗ працювали за Базовою освітньою програмою навчання та виховання дітей  від двох до семи років «Дитина». Програмою передбачався всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх вікових індивідуальних психофізіологічних особливостей. Ці завдання вирішувались в процесі організації різноманітної діяльності дітей: ігрової, трудової, навчальної, художньої, що дало можливість здійснювати їх всебічний розвиток та підготовку до навчання у школі. Педагоги також акцентували увагу на необхідності виховання дошкільника як свідомої особистості, реалізацію принципів особистісно-орієнтованого навчання, на здатності кожної дитини реалізувати свій творчий потенціал, свої здібності, розвинути власне «Я». Слід відмітити, що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних обстеження дітей, результатів проведених занять, які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні програмових завдань.

 

Особливу увагу протягом навчального року було приділено удосконаленню форм та методів роботи з дітьми раннього віку. Педагоги досконало ознайомились з розділом «Діти раннього віку» Базової освітньої програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», їм були надані необхідні методичні матеріали для вивчення, рекомендації з планування роботи, консультації щодо використання розвиваючих ігор в усіх видах діяльності дітей. Вихователі груп раннього віку створили в групах розвиваюче сенсорно - ігрове середовище для дітей. Підібрано ігри, які сприяли розвитку сенсорної сфери, мовлення, предметно-ігрової діяльності.

 

Наприкінці навчального року, у травні місяці, було проведено діагностичне обстеження психічного розвитку дошкільнят. Результати діагностики наступні:

 

За результатами діагностування оформлено відповідні картки та звіти. Аналіз результатів діагностування показав, що упродовж навчального року збільшилась кількість дітей з високим рівнем розвитку. На кінець навчального розвитку кількість дітей з високим рівнем розвитку в середньому складає 30.5%, з середнім рівнем розвитку – 66.2%. Дітей з низьким рівнем розвитку – 3.3%.

Результати діагностування показали, що навчально-виховна робота велась на належному рівні. Низький рівень розвитку показали діти, які недостатньо відвідували дитячий садочок, а також діти, менші за віком, від дітей своєї групи. З такими дітьми планується проведення індивідуальної роботи в літній оздоровчий період.

 

                           Організація роботи груп компенсуючого типу

 

В дошкільному закладі функціонує 2 групи компенсуючого типу (логопедична та офтальмологічна групи). Комплектування груп здійснюється згідно листа МОН та МОЗ України від 27.03.2006р. №240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2006р. за №414/12288. Групи укомплектовано за віковими ознаками з урахуванням характеру та рівня мовленнєвого недорозвинення дітей та вад зору.

 

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку у ДНЗ упродовж 2017-2018н.р. працювала логопедична група. Середню  логопедичну групу відвідувало 20  дітей. З них 1 дітина з діагнозом ЗНМ – ІІ рівня та 19 дітей з діагнозом ЗНМ - ІІІ рівня. З цими дітьми працював вчитель-логопед Кондратюк Л.В. (спеціаліст І кваліфікаційної категорії, загальний стаж роботи – 13р.08м., освіта – вища фахова)  та вихователі:Урсатій Т.І. (спеціаліст І кваліфікаційної категорії, загальний стаж роботи - 33р.05м., освіта – вища) та Варварецька Н.М. (спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, загальний стаж роботи - 21р.07м.., освіта – вища фахова). Вчителем-логопедом велась планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи з дітьми-логопатами. Дана робота була спрямована на корекцію та розвиток усіх сторін мовлення дошкільнят. Заняття з дітьми проводились в ігровій формі, у поєднанні з іншими видами дитячої діяльності. Систематично використовувались мовні ігри, вправи на розвиток мовного дихання, фонематичного слуху та дрібної моторики рук.

Робота логопеда проводилась в тісній взаємодії з батьками вихованців, які закріплювали позитивні зміни в розвитку мови своїх дітей, та вихователями групи. Логопедом систематично надавались консультації, поради для батьків щодо розвитку мови та усунення вад мовлення у дошкільнят.

Зміни в розвитку мовлення дітей можна простежити в книзі аналізу результативності.

Проаналізувавши роботу логопедичної групи упродовж 2017-2018н.р., отримали такі результати: на початок року кількість дітей з вадами мовлення складала 100%, на кінець навчального року – у 50% (10 дітей) мовні вади усунено повністю; у 20%  усунено більшу частину вад мовлення (звуки поставлено, але деякі з них не автоматизовані в мовленні);  30% дітей потребують подальшої плідної роботи щодо усунення мовленнєвих вад (діти середнього дошкільного віку). Робота з даними дітьми буде продовжуватись упродовж наступного навчального року.

Отже, аналізуючи роботу  вчителя – логопеда  Кондратюк Л.В. слід відмітити, що педагог  професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає корекційно–індивідуальні плани роботи з кожною дитиною.

 

Поряд з логопедичною групою в ДНЗ функціонувала група для дітей з порушенням зору. ІІ молодшу офтальмологічну групу №7 відвідувало 21 дитина.  З них дітей з вадами зору – 13 чол. Корекційну роботу з дітьми даної групи здійснювали старша медсестра Руссол Н.М. (спеціаліст вищої категорії), вихователі Руснак В.П.(спеціаліст І кваліфікаційної категорії, загальний стаж роботи - 28р.01м., освіта – вища фахова) та Засадна А.В. (освіта – середня спеціальна, загальний стаж роботи – 35р.). Старшою медсестрою щоденно проводились лікувально-профілактичні процедури, щодо усунення вад зору у дітей, які цього потебували, призначені лікарем-офтальмологом. В процесі роботи використовувалась відповідна медична апаратура для виправлення вад зору. Вихователями систематично проводились індивідуальні корекційні заняття з дітьми. Кожне півріччя діти повторно обстежувались у лікаря-офтальмолога. Простежуються позитивні результати даної роботи. Поліпшився зір у Хитрука А. від OS-0,8 та OD-0,9 до OS-1,0 та OD-1,0; Шевчук А. –  від OD-0,4 до OD-0,5; Шевчук А. – від OS-0,6 та OD-0,5 до OS-0,9 та OD-0,8. У Рудакова Д. спостерігаються позитивні зміни щодо виправлення зору (діагноз: співдружня збіжна косоокість слабкого ступеню).

Наряду з цим, у ДНЗ немає спеціаліста для роботи з дітьми, які мають вади зору (дефектолог), хоча він передбачений штатним розкладом ДНЗ.

 

                                                          Аналіз харчування

 

Належна увага приділялась організації раціонального харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню (осіннього, зимового, весняного та літнього оздоровчого періоду), технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.Організація харчування в ДНЗ здійснювалась згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р. за №298/227 та змін до вищезазначеної інструкції за №202/165 від 26.02.2013р..

Контроль за харчуванням здійснювався систематично завідувачем ДНЗ Леоновою К.М., старшими медсестрами, радою з питань харчування. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

В дошкільному закладі з 172 вихованцями пільговим харчуванням забезпечено 31 дитина ( 19 дітей з малозабезпечених та багатодітних родин; 10 дітей з сім`ї учасників АТО та 2 дитини – переселенців із зони АТО. Фінансування харчування дітей пільгового контингенту здійснюється за рахунок бюджету (малозабезпечені) та частково - за рахунок батьків (50% від оплати – багатодітні сім`ї та діти учасників і переселенців із зони АТО).

У 2017-2018 навчальному році діти харчувалися з розрахунку 22 грн. за дітодень. В літній оздоровчий період вартість харчування становила 24 грн. на день.

Грошові норми виконувались в повному обсязі. 

Аналіз реалізації основних продуктів за 2018 рік показав, що норми по харчуванню виконано в середньому на 73%. (ранній вік - 79 %, дошкільний вік - 69 %). У порівнянні з минулим роком на 2% менше. Не відповідають нормам найбільш біологічно цінні продукти, які містять білок – м'ясо, риба, яйця, молоко, сир кисломолочний, сир твердий, овочі, фрукти, соки.

Через недостатнє фінансування в дошкільному закладі не проводилась штучна С - вітамінізація 3-х страв, діти не отримували полівітамінні препарати.

При проведенні аналізу медичного обслуговування виявлено, що медичні  кабінети ДНЗ оснащено відповідно до  вимог «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Медичне обладнання та медичний інструментарій у достатньому обсязі.

Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу упродовж навчального року здійснювали старші медсестри Вороніна А.А. та Руссол Н.М.. У своїй роботі вони керувались наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров'я, наказами по ДНЗ.

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до річного плану, складеного старшими медсестрами.

 

Організація роботи з батьками

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Упродовж 2017-2018н.р. колектив закладу працював у тісному контакті з батьками, бо саме сім`я закладає основи культури особистості. Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  загально садових та групових батьківських зборах. Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, залучали до участі у виставках дитячих робіт, заходах, святах, конкурсах, екскурсіях тощо.

 У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про адаптацію дітей раннього віку, про розвиток, виховання та навчання вихованців дошкільного віку, показники сформованості базових якостей особистості; ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності; розкриття важливості ролі матері й батька у вихованні хлопчика і дівчинки тощо.  Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працюють з дітьми,  надавали широкі повноваження груповим та загальносадовому батьківським  комітетам, за потребою  організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями: вчителем-логопедом, медичними працівниками, музичним керівником.

 

Протягом року на базі дошкільного закладу було організовано роботу консультативного пункту, де батьки мали можливість отримувати консультативну допомогу з питань підготовки дитини до школи, організації  роботи з дітьми вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо.

Питання організації життєдіяльності вихованців висвітлювались на сайті дошкільного закладу.

 

У квітні місяці в дошкільному закладі було проведено моніторинг запитів батьків щодо отримання дітьми дошкільної освіти. За результатами моніторингу видно, що батьки задоволені роботою дитячого садка, умовами, створеними для розвитку, навчання і виховання дітей; їх задовольняють педагоги, які працюють з дітьми, та їхнє ставлення до дітей. В той же час, деякі батьки висловили побажання прийняти участь у ремонті приміщень та майданчиків ДНЗ.

 

 

Робота з питань охорони праці

 

Однією з головних завдань роботи дошкільного закладу була організація роботи з охорони праці, створення безпечних умов навчально-виховного процесу.

З цією метою активно діяла комісія з охорони праці на чолі із завідувачем Леоновою К.М. Організація роботи з охорони праці в ДНЗ здійснювалась на основі Законів України та нормативно-правових актів, «Типового положення про службу охорони праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», наказів та вказівок вищих і контролюючих органів. Завідувачем дошкільним закладом видано накази про організацію роботи з охорони праці, про призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці серед педагогічного та обслуговуючого персоналу, про створення постійно діючої  технічної комісії з обстеження приміщень та споруд. В ДНЗ оновлено куточок з охорони праці.

Протягом року адміністрацією систематично здійснювався контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, організовувалося навчання працівників закладу з питань охорони праці згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проводились інструктажі, що відображено в журналах проведення інструктажів з ОП. На наради при завідувачі виносилися питання профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору.  Розділ «Охорони праці, безпеки життєдіяльності» колективного договору був виконаний.

Систематично проводився громадсько-адміністративний контроль за виконанням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконувались своєчасно. Чимала увага приділялася в закладі збереженню здоров’я працівників. Керівником дошкільного закладу здійснювався систематичний контроль за проходженням попередніх та систематичних медичних оглядів учасниками навчально-виховного процесу, за безпекою навчального обладнання та технічних приладів закладу. Питання створення безпечних умов навчально-виховного процесу виносилися на батьківські збори.

Завдяки функціонуванню системи управління охороною праці в дошкільному закладі, вживанню заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткуванню обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, роботу ДНЗ з охорони праці можна вважати задовільною.

 

Упродовж навчального року систематично здійснювався контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку. За наслідками контролю видавались накази. Результати перевірок виконання Правил розглядались на виробничих нарадах.

З метою збереження життя і здоров'я дітей у дошкільному закладі планово проводились інструктажі з працівниками відповідно до відомчих інструкцій.

Будівля дошкільного закладу, спортивний та ігрові майданчики у належному стані. Проведено благоустрій території ДНЗ: висаджено кущі, дерева, оформлено дитячі майданчики з використанням нестандартних матеріалів.

 Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, було зміцнено матеріальну базу дошкільного закладу (із залученням благодійної допомоги батьків ) більшою мірою завдяки підтримці та допомозі Подільської міської ради . А саме:

 • замінено та встановлено нові унітази у санвузлі ІІ молодшої  офтальмологічної групи №7;
 • придбано медикаменти для надання першої медичної допомоги для медичного кабінету;
 • здійснено капітальний ремонт групової та туалетній кімнатах №2, №3, №6, у роздягальних кімнатах груп №2, 6,7 та на коридорі лівого крила ДНЗ;
 • зроблено замір контуру-заземлення ДНЗ;
 • проведено перезарядку вогнегасників (15 шт.);
 • здійснено передплату періодичних видань;
 • дошкільний заклад продовжує користуватись мережею Інтернет.

 

ЗАВДАННЯ НА  2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2018-2019 навчальному році, колектив ДНЗ продовжує  роботу над єдиною методичною проблемою дошкільного закладу: «Удосконалення системи роботи педагогів щодо підвищення якості освітнього процесу з вихованцями, шляхом створення умов для всебічного розвитку та виховання особистості з метою самореалізації дошкільника в сучасному житті».

     Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

1.Продовжувати роботу щодо фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

2.Продовжувати роботу щодо забезпечення всебічного розвитку особистості дошкільника у процесі ігрової діяльності.

3.Створення системи роботи з батьками вихованців дошкільного навчального закладу.

4.Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами передових педагогічних технологій.

               Педагогічний колектив у наступному навчальному  році буде керуватися наступними державними документами:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про мови», «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Базова освітня програма навчання та виховання дітей від двох до семи років «Дитина» за оновленою редакцією 2016 року;
 • Базового компонента дошкільної освіти України;
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
 • Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • Конвенція прав дитини;
 • Положення про ДНЗ;
 • Статут ДНЗ №10 «Зірочка» комбінованого типу (за новою редакцією 2016 року);
 • Наказом МОН України №372 від 16.04.2018р. «Про затвердження примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»;
 • Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»;
 • Лист МОН України  №485/04/01-34-02-04 від 26.07.2016р. «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;
 • Лист МОН України  №1/9-454 від 02.09.2016р. «Про організацію роботи музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 • Лист МОН України  №1/9-456 від 02.09.2016р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи  у дошкільних навчальних закладах»
 • Лист МОН України №1/11-1491 від 14.02.2019р. «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».
 • Лист МОН України №1/9-691 від 13.11.2018р. «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».